juuli 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 veeb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  kasutustingimused

  Lepingu tingimused Kultuurikava ja Klientide vahel

  Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.kultuurikava.ee  (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku Kultuurinet OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
  Kultuurinet OÜ (registreeritud äriregistris registrikoodi 12264299) all, edaspidi kultuurikava.ee  kontaktandmed on: aadress Arkaadia aed 3, Viljandi; e-posti aadress info@kultuurikava.ee.

  1. Teenuse üldtingimused
  1.1 kultuurikava.ee pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid saavad tutvustada oma korraldatud üritusi.
  1.2. kultuurikava.ee  ei vastuta Kliendi poolt Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  1.3. kultuurikava.ee  ei vastuta Kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  1.4. kultuurikava.ee  ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Leheküljel tehtud pakkumiste tulemusel Klientide vahel.
  1.5. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja kultuurikava.ee  vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
  1.6. Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad OÜ-le Kultuurinet.

  2. Klient kohustub:
  2.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
  2.2. omama Leheküljel tegutsemiseks vaid ühte kasutajakontot;
  2.3. mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;
  2.4. esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid korraldatavate ürituste osas;
  2.5. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;
  2.6. mitte esitama nõudmisi kultuurikava.ee  vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest;
  2.7. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
  2.8. koheselt elektronposti teel informeerima kultuurikava.ee  Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

  Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:
  2.9. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;
  2.10. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 2.1.-2.7. sätestatud kohustusi;
  2.11. on teadlik ja nõustub sellega, kultuurikava.ee -l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 4.
  2.12. Lisaks Tingimuste punktides 2.1. - 2.14. sätestatule kinnitab kuni 18 aastane Klient iga toimingu tegemisega Leheküljel, et vahetuse/ostu/müügi pakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks;
  2.13. Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed OÜ-le Kultuurinet arveldusarvele.
  2.14.  Klient kinnitab, et ta järgib Leheküljele lisatud materjali avaldamisega kõiki autorikaitseõigusi. Klient kinnitab, et ta omab õigust tema poolt üles laetud fotomaterjali kasutamiseks. Kui Kliendil puuduvad foto(de) kasutamiseks vajaliku õigused, siis kannab klient õiguslikku ja varalist vastutust, mis võib tekkida kolmandate isikute poolt Kultuurikavale esitatud nõude osas.

  3. Kultuurikava.ee  õigused ja kohustused
  3.1 Kultuurikava.ee  on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:
  - rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;
  - on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
  - tegutseb Leheküljel mitme kasutajanime all mitme kasutajakontoga;
  - teadlikult ja tahtlikult levitab kultuurikava.ee  lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
  3.2. kultuurikava.ee  on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud infosisestuse või ostetud reklaami juhul, kui need on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Selliselt eemaldatud reklaami eest raha ei tagastata.
  3.3. kultuurikava.ee -l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab kultuurikava.ee  Kliendile elektroonilise arve. 

  4. Isikuandmete töötlemine
  4.1. Andmeid, mida kultuurikava.ee  on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel, ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on kultuurikava.ee -l õigus kasutada Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
  4.2. kultuurikava.ee  ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.

  5. Tingimuste muutmine
  5.1. kultuurikava.ee  on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
  5.2. kultuurikava.ee  kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.
  5.3. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

  6. Reklaami avaldamine
  6.1 Ürituse paremaks märkamiseks on Kliendil võimalik oma üritust teiste hulgast esile tõsta.
  Ürituse sisestamisel saab valida võimaluse "Reklaami üritust", kust võib valida:
  - Ürituse pildi kuvamise läbivalt Kultuurikava keskkonnas hinnaga 50€ + KM nädalas.
  - Ürituse esiletõstmise (pildiga) ürituste nimekirjas hinnaga 15€ + KM kuus.
  - Bännerreklaami Kultuurikava keskkonnas, 235 x 235 px, max 100 kB. Hind 50€ + KM nädalas.
  Reklaami valimisel kultuurikava e-keskkonnas määratakse reklaami kuvamise alguskuupäev ja reklaami vältus nädalates.
  6.2 Makseid saab sooritada kodulehele www.kultuurikava.ee või väljastatud arve alusel, makse valuutaks on EUR.
  Maksta saab läbi AS Maksekeskus maksemooduli Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank ja Pocopay makselinkidega.
  6.3 Veebipoest reklaami ostmisel aktiveerub reklaam koheselt. Arve võib alla laadida oma konto alt või väljastatakse ostja meilile.
  Kui klient soovib ostetud reklaamist mingil põhjusel loobuda, palun võtta ühendus reklaamitoimetusega. Kultuurikava.ee annulleerib tellimuse ja tagastab makse. Kui teenus on kasutatud (reklaam soovitud perioodil avaldatud) või osaliselt avaldatud, siis tagastab kultuurikava.ee raha vaid kasutamata perioodi eest.

  7. Lõppsätted
  7.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja kultuurikava.ee vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  7.2. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja kultuurikava.ee  vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
  7.33. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused kultuurikava.ee  ja teiste Klientide ees.